Umów się na trening wprowadzający!

Regulamin studia

1. Warunkiem odbycia sesji treningowej w studiu COSMO Body Clinic jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2. W zajęciach studia COSMO Body Clinic mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia, bądź osoby od 16 roku życia, które przedstawiły pisemną zgodę opiekuna prawnego.

3. Każdy Klient przed przystąpieniem do ćwiczeń zobligowany jest do wypełnienia Osobistej Karty Treningowej z oświadczeniem o odbywaniu zajęć na własne ryzyko. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników sesji treningowej.

4. Klient powinien stosować się do zaleceń Trenera Personalnego studia COSMO Body Clinic.

5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków zostaną wyproszone z lokalu, a wejście, z którego osoba ta chciała skorzystać w ramach pakietu lub jako pojedyncze wejście przepada.

6. Trener studia COSMO Body Clinic może przerwać trening jeśli w tracie ćwiczeń zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości.

7. Umówić się na trening można: osobiście w studiu, telefonicznie, droga mailową lub poprzez stronę internetową.

8. Sesję treningową można odbyć dopiero po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cała kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

9. Opłata może być uiszczana w następujący sposób:

  • w formie gotówkowej
  • kartą płatniczą

10. Nabytych pakietów nie można zwracać ani przekazywać innym osobom. Pakiet treningowy można przedłużyć o 7 dni od daty zakończenia pakietu. Po upłynięciu dodatkowych 7 dni pozostałe wejścia przepadają.

11. Cena pakietu nie uwzględnia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Trenujących jak i Trenerów obowiązuje punktualność. W przypadku, kiedy Trenujący spóźni się na sesję EMS więcej jak 10 min. trening uważany jest za odbyty bądź następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu (regulaminowo 20 minut). Natomiast spóźnienie z winy Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał 20 minut.

13. Trening może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24 godzinnym wyprzedzeniem – w tym celu należy skontaktować się telefonicznie (nr telefonu +48 787 016 003) lub wysyłając SMS. W przypadku wystąpienia wypadków losowych konkretne wejście może być wykorzystane w późniejszym terminie. W przypadku, kiedy Trenujący nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na 24 godzin przed rozpoczęciem treningu, trening w studiu COSMO Body Clinic zostaje uznany za przeprowadzony.

14. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą skarpetki antypoślizgowe i osobistą kartę treningową (w przypadku wykupienia pakietów).

15. Trenujący zobowiązany jest do posiadania własnej bielizny treningowej Miha Bodytec lub do wypożyczania bielizny treningowej w studiu przed treningiem.

16. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu.

17. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub studiu, studio COSMO Body Clinic nie odpowiada.

18. Klient zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do lokalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do lokalu.

19. Studio COSMO Body Clinic jest uprawnione do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów lokalu, w tym także niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów o ile ww. działanie lokalu nie narusza praw i wolności Klientów. Lokal zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu studia COSMO Body Clinic.

20. Studio COSMO Body Clinic nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom studia COSMO Body Clinic.

21. Ewentualne reklamacje sposobu przeprowadzania ćwiczeń należy zgłosić niezwłocznie po treningu. Zastrzeżenia zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

22. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć i terenu studia bez zgody trenera jest zabronione.

23. Każde niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenującym a studiem COSMO Body Clinic.