Umów się na trening wprowadzający!

Regulamin zakupów

1. DEFINICJE

Sprzedawca – Kancelaria Finansowa Beata Środowska-Charzewska ul. Białozora 35, 02-817 Warszawa, wpisany do CEIDG, NIP: 5272129064, Regon 521111532.

System internetowej sprzedaży uprawnień – system informatyczny umożliwiający rezerwację oraz zakup treningów elektrostymulacji w studio COSMO Body Clinic.

Klient – Osoba zarejestrowana i korzystająca z systemu internetowej sprzedaży treningów w celu zakupu treningu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.

Płatnik – Klient dokonujący płatności on-line.
 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu internetowej rezerwacji i sprzedaży treningów przez Klienta, zasady dokonywania zwrotu treningów oraz zasady reklamacji.

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje w chwili dokonania płatności on-line (po uzyskaniu z banku potwierdzenia płatności) i przesłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej e – mail Klienta.

Płatność za treningi zarezerwowane za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży możliwa jest wyłącznie za pomocą strony płatności, na którą Płatnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności on – line dokonuje Płatnik poprzez First Data Polcard.

Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta z potwierdzeniem złożenia zamówienia treningu.

W chwili zakupu uprawnienia jego posiadacz wyraża zgodę na automatyczną rejestrację, zapis i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontroli, mającej zapobiegać wykorzystaniu karnetu w sposób niezgodny z regulaminem, oraz w celach związanych z obsługą klienta.
 

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z poz. zm.).

Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu uprawnienia.

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do informacji i kontroli przetwarzanych danych, prawo do poprawiania danych, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również prawo do ich usunięcia.
 

4. ZASADY ZAKUPU TRENINGU

W celu dokonania zakupu usług, Klient musi każdorazowo zalogować się w systemie internetowej sprzedaży treningów.

Klient może odstąpić od umowy zakupu treningów w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu następuje w drodze wiadomości e – mail. W wypadku odstąpienia przez Klienta, zwrot uiszczonej przez niego ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o odbyte/nieodwołane treningi zgodnie z ceną pakietu, ile treningów zostało wykorzystane.

Umówiony trening może być anulowany lub przesunięty nie później niż 24h przed umówionym terminem.

Wszystkie pakiety treningów są do wykorzystania w określonym terminie tj. 4 treningi - 6 tygodni, 8 treningów -10 tygodni, 12 treningów - 14 tygodni, 24 treningi - 26 tygodni, 52 treningi - 54 tygodnie liczone od momentu pierwszego treningu.

Vouchery i wszystkie pakiety mają ważność maksymalnie 3 miesiące od momentu zakupu na ich rozpoczęcie.

Zakupione trening zostają wprowadzone do maszyny COSMO Body Clinic poprzez pracownika Studia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wiarygodności potwierdzenia zakupu uprawnienia lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy może domagać się okazania dowodu tożsamości.

System internetowej sprzedaży treningów umożliwia sprzedaż tylko treningów zawartych w cenniku sprzedaży internetowej.

Ceny wskazane w systemie internetowej sprzedaży treningów są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży treningów lub problemów z treningiem, Klient powinien zgłosić zauważone nieprawidłowości SPRZEDAWCY. Sprzedawca zastrzega sobie termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu (w tym zmiana cen) ma zastosowanie tylko do nowych klientów i nie dotyczy kontrahentów, którzy już zawarli umowę.